Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze voorwaarden

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) WH: WestHeli. gevestigd te Voorschoten, zijnde verhuurder; b) ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport c) Opdracht: de verhuur van een helikopter en aanvullende dienstverlening door WH; d) Opdrachtgever: elke klant van WH, zijnde huurder; e) Overeenkomst: de tussen WH en Opdrachtgever gesloten overeenkomst; f) Overmacht: omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan WH zijn toe te rekenen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst tussen WH en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

1.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan die van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. WH en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard en geldig tot 30 dagen na offertedatum. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en administratiekosten tenzij anders vermeld.

2.2 WH kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3 WH behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften of enige andere oorzaak noodzakelijk is. WH zal Opdrachtgever hierover informeren.

2.4 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door WH aan Opdrachtgever verstrekte overeenkomst/offerte door Opdrachtgever schriftelijk (e-mail) wordt bevestigd. WH is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Opdracht te weigeren.

Artikel 3. Uitvoering en wijziging Overeenkomst

3.1 De overeengekomen data en tijdstippen voor de verrichtingen van de Overeenkomst zijn streeftijden, die WH niet binden.

3.2 WH zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de Opdracht van Opdrachtgever, de verwachte datum van uitvoering mededelen. Indien WH bemerkt dat de uitvoering van de Overeenkomst niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden, zal WH Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de Opdracht van Opdrachtgever, de herziene datum en tijdstip van de uitvoering van de Overeenkomst mededelen.

3.3 Opdrachtgever heeft het recht gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in artikel 3.2, bedoelde mededeling betreffende de herziene datum en tijdstip van uitvoering van de Overeenkomst, deze te ontbinden door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de herziene Overeenkomst en kan Opdrachtgever ter zake geen schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst vorderen.

3.4 WH is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever jegens WH niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

3.5 Het staat WH te allen tijde vrij van helikopter(s) te wisselen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De prijs wordt gecorrigeerd naar passagiersaantal en derhalve per passagier berekend.

Artikel 4. Overmacht

4.1 Indien WH als gevolg van Overmacht de Overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is WH niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever daardoor lijdt.

4.2 Onder Overmacht wordt mede begrepen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken): vliegtechnische redenen waaronder bepaalde natuurverschijnselen waardoor de Opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en (ernstig) noodweer; bedrijfsstoringen; storingen in de energie- of materiaalaanvoer, waaronder begrepen beperking of stopzetting van de levering door de nutsbedrijven van gas, water, en/of elektriciteit; telefoonstoringen; transportvertragingen; stakingen, uitsluitingen en acties van vakbonden; het niet tijdig leveren door leveranciers; ongevallen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden van een voor de Opdracht belangrijk persoon; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren; en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van WH liggen.

4.3 In geval van Overmacht heeft WH het recht om naar keuze: hetzij haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

4.4 In geval van tijdelijke Overmacht is WH gerechtigd de termijn waarbinnen zij haar verplichtingen dient na te komen te verlengen met de periode van de tijdelijke verhindering tot nakoming. Opdrachtgever kan in geval van tijdelijke Overmacht ontbinding van de Overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij nakoming na de vertraging alsnog accepteert, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. Zulk een mededeling zijdens Opdrachtgever dient te geschieden in de wijze zoals beschreven in 3.3.

4.5 Opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de Overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat WH Opdrachtgever van de vertraging bij nakoming van haar verplichtingen op de hoogte heeft gesteld.

4.6 Indien WH bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5. Veiligheid en Opleiding

5.1 WH besteedt grote zorg, op nationaal en Europees gecertificeerd AOC niveau, aan de veiligheid voor haar crew en van haar helikopter(s) en vliegoperaties. Daarbij horen uitgebreide opleidingstrajecten en regelmatige inspecties (intern en door ILT). Het kan om die reden noodzakelijk zijn dat:

  1. Opdrachtgever gedoogt dat bij (een deel van) een vlucht of operatie een functionaris van WH en/of van ILT toezicht houdt c.q. meevliegt;
  2. Een crew-member in opleiding bij een vlucht of operatie aanwezig is c.q. meevliegt. De overlast voor Opdrachtgever wordt zo klein mogelijk gehouden.

5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijden de Opdracht geen gevaarlijke of verboden stoffen of voorwerpen aan boord worden gebracht, in bagage of anderszins.

5.3 Iedere persoon aan boord van de helikopter dient te beschikken over een geldig en deugdelijk identiteitsbewijs, dat op verzoek van WH moet worden getoond.

5.4 WH kan te allen tijde de Opdracht annuleren of wijzigen, de uitvoering opschorten c.q. stopzetten, of een of meer passagiers weigeren, indien, naar haar oordeel, een veilige vluchtuitvoering niet kan worden gewaarborgd. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De reeds door WH gemaakte kosten, bijvoorbeeld kosten aan derden en daadwerkelijk gevlogen minuten, worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5.5 De gezagvoerder van de helikopter is bevoegd bevelen te geven aan iedereen aan boord, inclusief passagiers. Passagiers zijn verplicht deze bevelen op te volgen.

5.6 De gezagvoerder behoud te allen tijde het recht om de vlucht om veiligheidsredenen of vermoedelijke gezondheidsklachten te herplannen of annuleren.

Artikel 6. Betaling

6.1 De op de website en in de offertes vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Deze prijzen gelden voor de in de offerte c.q. Overeenkomst genoemde verplichtingen. Meer en/of bijzondere verplichtingen worden afzonderlijk berekend.

6.2 WH heeft te allen tijde het recht variabele kosten, waaronder mede, doch niet uitsluitend, worden begrepen: transport- en vervoersbelastingen; leges; verhoging van kostprijzen voor helikoptervluchten; vergunningen; materialen; brandstof; en transportkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Zonder toestemming van WH is het Opdrachtgever niet toegestaan de helikopter(s) op enige wijze commercieel in te zetten c.q. prijzen/tarieven te verhogen ten behoeve van enige winst.

6.4 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke Overeenkomst tussen WH en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.5 Nacalculatie van kosten vindt achteraf plaats naar aanleiding van reëel gevlogen tijd en eventueel extra gemaakte kosten.

6.6 De overeengekomen prijs dient uiterlijk 3 (drie) werkdagen voor de uitvoeringsdatum door WH te zijn ontvangen.

6.7 Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan of indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door WH kunnen worden geïncasseerd.

6.8 Vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever een contractuele rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over de openstaande vordering(en) aan WH verschuldigd en kan WH vergoeding van buitengerechtelijke kosten vorderen die forfaitair worden gesteld op 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 100,00 exclusief BTW en onverminderd het recht van WH op volledige schadevergoeding.

6.9 Indien een betalingstermijn wordt overschreden is WH gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten alsmede de Overeenkomst na ingebrekestelling buitengerechtelijk, door middel van een schriftelijke per aangetekende post verstuurde verklaring, te ontbinden. Deze rechten zijn eveneens van toepassing indien Opdrachtgever in staat van surseance verkeert of een verzoek daartoe heeft gedaan, failliet is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, alle of een aanzienlijk deel van zijn activiteiten heeft overgedragen, beëindigd of opgeschort, of in een soortgelijke situatie verkeert.

6.10 Facturen dienen te worden betaald op de binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen expliciete betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van maximaal 30 (dertig) dagen.

6.11 Alle betalingen door Opdrachtgever aan WH betreffende uitstaande facturen worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding zijdens Opdrachtgever.

6.12 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 7. Annulering

7.1 Indien Opdrachtgever een met WH tot stand gekomen Overeenkomst om welke reden dan ook wenst te annuleren, is Opdrachtgever verplicht aan WH de volgende schadevergoeding te voldoen:

– 25% van de factuurprijs bij annulering in de periode tot 4 (vier) weken voor datum uitvoering Overeenkomst;

– 50% van de factuurprijs bij annulering in de periode van 4 (vier) tot 2 (twee) weken voor datum uitvoering Overeenkomst;

– 75% van de factuurprijs bij annulering in de periode van 2 (twee) tot 1 (één) week voor datum annulering uitvoering voerenkomst;

– 90% van de factuurprijs bij annulering in de periode van 1 (één) week tot 1 (één) dag voor datum uitvoering Overeenkomst;

– 100% van de factuurprijs bij annulering op de dag van uitvoering Overeenkomst.

Dit geldt niet indien annulering plaatsvindt omdat Opdrachtgever wegens medische redenen niet in staat is om te vliegen, of indien weersomstandigheden of andere vliegtechnische problemen een veilige vluchtuitvoering verhinderen.

7.2 Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan van de dag waarop een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever WH heeft bereikt, waarin Opdrachtgever aan WH mededeelt de Overeenkomst te willen annuleren.

7.3 Indien de schade die WH lijdt ten gevolge van annulering van de Overeenkomst groter is dan de in 7.1 berekende schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk geleden schade aan WH te vergoeden. Onder de daadwerkelijk geleden schade dient onder andere te worden verstaan de annuleringskosten die WH verschuldigd is aan door haar ingeschakelde derden en eventuele andere door WH gemaakte kosten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 WH is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WH. Indien derden WH aansprakelijk stellen voor schade ontstaan door, tijdens en/of na de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, zal Opdrachtgever WH vrijwaren.

8.2 WH is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan ten gevolge van het niet naleven door Opdrachtgever of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen.

8.3 WH is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke. WH beroept zich niet op deze aansprakelijkheidsuitsluitingen in de gevallen dat de schade een gevolg is van haar opzet of bewuste roekeloosheid.

8.4 Mocht WH ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van WH ten opzichte van Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

8.5 Mocht WH ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn en, om welke reden dan ook, onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van WH ten opzichte van Opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.6 Opdrachtgever zal WH niet aansprakelijk stellen indien hij de mogelijkheid heeft zich ter zake van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

8.7 De aansprakelijkheid van WH is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Opdrachtgever vrijwaart WH voor eventuele aanspraken van derden.

8.8 Iedere rechtsvordering vervalt na verloop van zes maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kon worden geconstateerd.

Artikel 9. Beëindiging en opschorting

9.1 WH is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van Opdrachtgever in het geval WH goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van surseance verkeert of een verzoek daartoe heeft gedaan, failliet is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, alle of een aanzienlijk deel van zijn activiteiten heeft overgedragen, beëindigd of opgeschort, of in een soortgelijke situatie verkeert.

9.2 Bij het voordoen van de in 9.1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen WH van Opdrachtgever heeft te vorderen direct opeisbaar.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of Overeenkomsten met WH en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van WH of tegen een door WH automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan WH te worden gemeld. Na die termijn geldt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend.

10.3 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door WH geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever WH daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel binnen 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

10.4 WH en Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar, zodra tijdens de uitvoering van een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst enige twijfel mocht ontstaan omtrent de juiste uitvoering daarvan, om dit direct aan de andere partij te melden, zodat een bijeenkomst van partijen kan worden belegd om die kwestie te bespreken.

10.5 Indien het overleg conform 10.4 niet binnen vier weken na de bedoelde melding tot een oplossing heeft geleid, geldt het volgende. Alle geschillen in verband met aanbiedingen, offertes en/of Overeenkomsten met WH, of die daaruit voortvloeien, zullen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank met behoud van de mogelijkheid van appel en cassatie.

Voorschoten, januari 2021

stuur ons een berichtje

We komen zo snel we kunnen bij u terug. 

homebase

Strauszplantsoen 14
2253
 CG Voorschoten

telefoon

06 20 99 71 08

Zakelijke gegevens

KVK: 72650931
BTW: NL001553678B06